កងចក្រចក្រាវុធ នាមសព្ទ (ម.ព ចក្រាយុធ)

កងចក្រ-(Kong Chak)ជាអាវុធបុរាណមួយប្រភេទរបស់កម្ពុជា

ចក្រាយុធ នាមសព្ទ (សំ.; បា.ចក្កាវុធ) អ្នកមានចក្រជាអាវុធ (ព្រះវិស្ណុះ)

ចំណាំ

កែប្រែ

ដោយពាក្យចក្រាយុធ ឬ ចក្រាវុធ ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅតែងហៅថា កងចក្រ ក៏បាន ដោយភាសា ឥណ្ឌាហៅថា ចក្រា (Eng : Chakram)

ប្រភព

កែប្រែ
  • វចនានុក្រមខ្មែរ សម្ដេចសង្ឃរាជ ជួន ណាត