កញ្ញាឯកកម្ពុជា

កញ្ញាឯកកម្ពុជា (អង់គ្លេស: Miss Cambodia)

កញ្ញាឯកកម្ពុជា
ការ​កកើត២០១៦
ប្រភេទការប្រកួតប្រជែងសម្រស់
ទី​ស្នាក់ការភ្នំពេញ
ទីតាំង កម្ពុជា
ភាសា​ផ្លូវ​ការភាសាខ្មែរ

Titleholdersកែប្រែ

Miss Universe Cambodia Miss Cambodia
Year Miss Cambodia Runners Up Venue Entrants
First Second Third Fourth
2016 Sotheary By Em Kunthong Chhay Nita Ly Naisim Pen Punnavath Naga World Hotel and Resorts, Phnom Penh 20
2017 Rern Sinat Keo Senglyhour Kem Sreykeo Long Punleu Kha Annchhany 20
2018 No contest — Starting 2019, Miss Cambodia was renamed as Miss Universe Cambodia
Year Miss Universe Cambodia Runners Up Venue
First Second Third Fourth
2019 Somnang Alyna Thoung Mala John Sotima Pokimtheng Sothida Kachnak Thyda Bon NABA Theatre, Naga 2, Phnom Penh 25
2020 Sarita Reth Raksa Chhun Dy Sorakheta Raksa Neth Somanika Suon 20

Winners by provinceកែប្រែ

Provinces Titles Winning Years
Phnom Penh 2 2016, 2019, 2020
Kampong Cham 1 2017
Year Miss World Cambodia Runners Up Venue Entrants
First Second
2019 Vy Sreyvin In Leakena Yorn SomPhors CTN TV's studio, Phnom Penh 20
Miss World Cambodia renamed as Miss Cambodia
Year Miss Cambodia Runners Up Venue Entrants
First Second
2020 Phum Sophorn Pich Votey Saravody Keo Sreylin 23

Winners by provinceកែប្រែ

Provinces Titles Winning Years
Takéo 1 2020
Phnom Penh 2019


Grand Slam Pageantsកែប្រែ

 •      : Declared as Winner
 •      : Ended as runner-up or top 5/6 qualification
 •      : Ended as one of the finalists or semifinalists

Miss Universeកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2019 Somnang Alyna ភ្នំពេញ Unplaced
  2018 Rern Sinat ខេត្តកំពង់ចាម Unplaced
  2017 Sotheary By ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Worldកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2019 Vy Sreyvin ភ្នំពេញ Unplaced
  2006 Sun Sreymom[១] ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Internationalកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2019 Kachnak Thyda Bon ភ្នំពេញ Unplaced
  2017 Nheat Sophea ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Grand Internationalកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2020 Liv Chily ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ Top 20
 • Country’s Choice of the year
 • Queens with the Golden Crown
 • How to eat Thai food in 2 minute
 • How to get to know you in 1 minute
 • Top 6 - Best in National Costume
 • Top 7 - Miss Popular Vote
 • Top 10 - Best in Swimsuit
 • Grand Pageant 's Choice Award
  2019 Det Sreyneat ភ្នំពេញ Did not compete
  2018 Dy Molika ខេត្តកំពង់ចាម Unplaced
 • Top 5 - Hottest Contestants for Preliminary
 • Top 9 - Most-Liked and Shared Official Portrait Photos
 • Top 10 - Miss Popular Vote
 • Top 12 - Best in National Costume
  2017 Khloem Sreykea ភ្នំពេញ Unplaced
 • Top 3 - the Front Row of Opening Dance
 • Top 10 - Best in National Costume
 • Top 10 - Best in Swimsuit
 • Grand Pageant 's Choice Award
  2016 Heng Chantha ភ្នំពេញ Did not compete
  2015 Seng Polvithavy ភ្នំពេញ Unplaced
  2014 Tim Sreyneat ភ្នំពេញ Unplaced
 • Miss Popular Vote
  2013 Chan Srey Neang ភ្នំពេញ Did not compete

Minor International Pageantsកែប្រែ

Miss Earthកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2019 Thoung Mala ខេត្តកណ្ដាល Unplaced
  2018 Keo Senglyhour ភ្នំពេញ Unplaced
  2017 Em Kunthong ខេត្តព្រះសីហនុ Unplaced
  2005 Mealea Pich ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Globalកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2019 Jannie Lam ភ្នំពេញ Unplaced
  2018 Hang Soriyan ភ្នំពេញ Top 11
 • Miss Popular Vote
  2017 Paulina Yos ភ្នំពេញ Top 11
 • Miss Ganzberg
 • Best National Beauty
  2016 Dane Ny ភ្នំពេញ Top 20
  2015 Virginia Prak ភ្នំពេញ 1st Runner-up
  2013 Soma H ភ្នំពេញ Unplaced

ßMiss Asia Pacific Internationalកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2019 Pokimtheng Sothida ភ្នំពេញ Unplaced
  2018 Anchhany kha ខេត្តកំពង់ចាម Unplaced

Miss Tourism Internationalកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2019 John Sotima ភ្នំពេញ Top 5

(Dream Girl of the Year International 2019/20)

  2017 Kem sreykeo ខេត្តតាកែវ Unplaced
  2016 Chhay Nita ភ្នំពេញ Unplaced
2015

No Contest

Hang Manita No Contest
  2014 Thorn Sreynai ភ្នំពេញ Unplaced
  2013 Dane Ny ភ្នំពេញ Unplaced
  2012 Tol Sokny ភ្នំពេញ Unplaced
  2006 Sun Srey Mom ភ្នំពេញ Unplaced
  2005 Hem Choula ភ្នំពេញ Unplaced
  2002 Maryan Mam ភ្នំពេញ Unplaced
  2001 Un Samealea ភ្នំពេញ Unplaced
  2000 Sakanthea Un ភ្នំពេញ Unplaced
  1998 Mease Maryneth ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Asia Awardsកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2019 Kong Socheata ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Cosmos Worldកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2019 Ravy[២] Unplaced
Suy Bonavin ភ្នំពេញ Unplaced
  2018 Kiet z Yee ភ្នំពេញ Top 8
Hak Seang ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Tourism and Culture Universeកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2018 Oum Sovannaroth ភ្នំពេញ Unplaced

Supermodel Internationalកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2015 Sotheary By ភ្នំពេញ 2nd Runner-Up

Miss Cosmopolitan Worldកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2018 Net Srey Ning ភ្នំពេញ Unplaced
  2017 Pisey Chreng ភ្នំពេញ Did not compete
  2016 Heng Soth Nisay ភ្នំពេញ Unplaced
 • Best Talent
  2015 Roth Serey Moeng ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Planet Internationalកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2020
  2019 Rychamnan Kallyan ភ្នំពេញ Top 16 Best National Costume

Global Asian Modelកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2019 Keo Senglyhour ភ្នំពេញ

Miss Tourism Queen of the Year Internationalកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2016 Pen Punnavath ភ្នំពេញ Unplaced
 • Miss Charity Queen
 • Best In Evening Wear

Miss Tourism Metropolitan Internationalកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2019 Po Kimtheng Sothida ភ្នំពេញ Top 10 Miss Congeniality
  2016 Hang Manita ភ្នំពេញ 2nd Runner-up

Miss Tourism Beauty of Asiaកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2018 Kem Sreykeo ខេត្តតាកែវ 2nd Runner-up
 • National Costume

World Miss Universityកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2017 Sao TomrongPich[៣] ភ្នំពេញ 3rd Runner Up
 • Miss Fitness
Somnang Alyna[៣] ភ្នំពេញ Top 16
 • Rosesteem Beauty
Paula Guzman[៣] ភ្នំពេញ Unplaced
 • Best in Talent

Miss Tourism Worldកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2017 Po Kimtheng Sothida ភ្នំពេញ 4th Runner Up

Miss Chinese Worldកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2018 Thoung Mala ក្រុងសៀមរាប Cancellation
Kha Annchhany ភ្នំពេញ Cancellation
  2017 Ly Naisim ភ្នំពេញ Unplace
 • Miss GMCI Body Beautiful
Lim Noy ក្រុងសៀមរាប Unplace

Miss Tourism Queen Internationalកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2013 CHAN Srey Roth ភ្នំពេញ Unplaced
  2007 Chea Kimny ភ្នំពេញ Unplaced
  2006 Sun Srey Mom ភ្នំពេញ Unplaced
  2005 Long Makara ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Asian Globalកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2016 Maya Gilliss-Chapman ភ្នំពេញ Unplaced
 • Miss Community Service

Miss Tourism Queen Asiaកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2013 Dane Ny ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Asean Friendshipកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2017 Tirot Sou ភ្នំពេញ Top 10

Miss South East Asia Tourism Ambassadressកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2015 Phatna Phan ភ្នំពេញ Unplaced
Sreyleak Van ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Southeast Asiaកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2016 Sok Panhaka ភ្នំពេញ Unplaced
  2014 Sotheary By ភ្នំពេញ Unplaced
 • Miss Elegance
 • Best in Evening Wear
  2013 Met-rattima Bunsan ភ្នំពេញ Top 6
So Enna sekali toh ក្រុងសៀមរាប Unplaced
Thoeun Srey Sroas ភ្នំពេញ Unplaced

Miss Aseanកែប្រែ

Year Representative's Name Province Placement Special Awards
  2014 Sreynin[៤] ភ្នំពេញ Unplaced
Jessica[៥] ភ្នំពេញ Unplaced

See alsoកែប្រែ

Referencesកែប្រែ

 1. Kim Soeun, Seth (22 Aug 2012). "Khmer Rouge Refugee a Rare ‘Miss Cambodia’". The Phnom Penh Post. The Phnom Penh Post (Post Media Co Ltd). https://www.phnompenhpost.com/lifestyle/khmer-rouge-refugee-rare-%E2%80%98miss-cambodia%E2%80%99. 
 2. https://www.facebook.com/MissCosmoWorld/photos/a.2609095895799823/2609096295799783/?type=3&theater
 3. ៣,០ ៣,១ ៣,២ World-Miss-University-Cambodia
 4. Sreynin - Miss Asean Cambodia 2014.
 5. Jessica - Miss Asean Cambodia 2014.
 6. Miss Tourism International Cambodia

External linksកែប្រែ