ការកនាម ឬនាមការ គឺជានាមដែលផ្ដើមដោយពាក្យ៖ អ្នក​ កម្ម.... ឬបញ្ចប់ដោយ ជន ធម៌ ជិក...។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកស្រែ អ្នកចម្ការ សប្បុរសជន វីរៈជន សមាជិក...។