ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Mongol Empire

ទីផ្សារអ៊ីធើណែត
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
កម្មវិធីទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសុក្រិត្យ
ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត
តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍
ទីផ្សារពាក់ព័ន្ធ
តំលៃលើការប្រើប្រាស់
បរិបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ចែករំលែកចំណូល
ស្វែងរកទីផ្សារ
ស្វែងរកដោយសុក្រឹត្យ
ចំណាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
បញ្ចូលការចំណាយ
វិភាគការស្វែងរក
ពាណិជ្ជកម្មចល័ត

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម គឺជាការផ្សាយមួយប្រភេទដែលភាគច្រើនមានដាក់ជាអក្សរ រូបភាពផ្សេងៗ ឡូហ្គូ ឬក៏បង្ហាញពីទីតាំងភូមិសាស្រ្ត និងផ្នែកផ្សេងៗនៃផលិតផលរបស់គេ ។ ក្នុងរយៈពេលមួយដែលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម អាចបង្ហាញនូវលើតែទំព័រដូចគ្នា (តែមួយ) ឬក៏ដាក់លើទំព័រដែលជិតគ្នា ដែលជាទូទៅត្រូវជាមតិកាដែលលើកមកអធិប្បាយ ចាត់ជាការផ្សាយទូទៅ​ ដែលជាផ្នែកផ្សេងៗ មានតែជាអត្ថបទ ហើយនឹងផ្នែកផ្សេងៗនៃពុម្ពអក្សរដែលបានកំណត់ ។

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម មិនមែនតម្រូវអោយដាក់តែរូបភាព សំលេង ឬ វីដេអូ...នោះទេ ហើយការផ្សព្វផ្សាយដែលត្រឹមត្រូវ គឺជាការចេះប្រើប្រាស់នូវទីកន្លែងនៃអត្ថបទ វាអាចមានភាពសម្យរមច្រើន ឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពច្រើនដែរ ។ មានជាឧទាហរណ៍មួយនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលល្អ គឺ សារអេឡិចត្រូនិចពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានផ្ញើរទៅកាន់សេវាកម្មទូរស័ព្ទដៃអ្នកប្រើប្រាស់ ជាលក្ខណៈ អ៊ីម៉ែល ជាដើម ។ ទំរង់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែល​សាមញ្ញមួយគឺ ការ ផ្សព្វផ្សាយតាមផ្ទាំងប្រកាស។ យ៉ាហ៊ូ (Yahoo) ជាមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត [១]

ពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធើណែតកែប្រែ

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានធើ្វឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែតផងដែរ ដូចជាទំរង់នៃទីផ្សារអ៊ីនធើណែត ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម អាចធ្វើឡើងតាមវែបសៃថ៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងទំរង់ផ្សេងៗ និងការដាក់នៅលើក្បាលវែបសៃថ៍ (បាដារ)។ បាដារទាំងនោះអាចមានរូបភាព មានចលនារស់រវើក ដូចគ្នាផងដែរនឹងការដាក់ផ្នែកផ្សេងៗដែលទាក់ទាញ ដូចជា សំលេង វីដេអូ ជាដើម ។ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរចនារូបភាព អក្សរមានចលនា គឺជាទំរង់មានប្រសិទ្ធភាព និងទាក់ទាញអតិទិជន ។ ការរិយាល័យនៃការអន្តរកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជាលក្ខណៈក្រុមទំនួញឧហ្សហកម្ម បញ្ចូលតាមស្តង់ដារសំរាប់សណ្ឋានអ៊ីនធើណែត ។

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធើណែត ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសំរាប់ម៉ាកយីហោ ដូចជាការប្រកាសទៅការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ ឬក៏ផ្សព្វផ្សាយ ។ នេះគឺជាហេតុដែលម៉េត្រសាស្រ្ត ដូចជា ពេលធ្វើអន្តរកម្ម នឹងអាចមានទំនាក់ទំនងច្រើន ។ ទោះបីជានេះគ្រាន់តែជាការប្រាស់ប្តូរនាពេលអនាគត នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធើណែត នឹងក្លាយជាទិសដៅមួយអ្នកអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនមានការចូលចិត្តផ្សាព្វផ្សាយតាមអេឡិចត្រូនិច គឺជាភាពទំនាក់ទំនងទៅអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងតែស្វែងរកយ៉ាងខ្លាំងបំផុត ។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ ប្រើសំរាប់បង្ហាញនូវប្រវត្តិខាងប្រជាសាស្រ្ត និងការចូលចិត្តនៃអទិថិជន ទាំងទិសដៅកាផ្សព្វផ្សាយសមរម្យទៅអ្នកបង្ហាញទាំងនោះ ។
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបាដារ បានផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនឆ្នាំ ជាទំហំធំ ក្នុងផ្នែកដែលត្រូវបានជឿនលឿនវិវឌ្ឍន៍ជាលក្ខណៈស្តង់ដារ អេក្រង់ទូរទស្សន៍ និងផ្ទាំងវែបសៃថ៍ ដែលផ្តល់នូវការ​ផ្សព្វផ្សាយដែលមានឥទ្ធិពលច្រើនសំរាប់ពាណិជ្ជកម្ម ។ ទំរង់ស្តង់ដារ បានបន្តធ្វើវិវត្តឡើង ប៉ុស្ទើរ៍ បណ្ណី លិខិតឆ្លងដែន... ដែលជាឧទាហរណ៍នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ៕


សេចក្តីបញ្ជាក់កែប្រែ