ការពិភាក្សាអំពីទំព័រគំរូ:Ambox

Feedback wanted on improvements to Ambox templates on mobile webកែប្រែ

CKoerner (WMF) (talk) ម៉ោង០៩:១៨ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]

Change coming to how certain templates will appear on the mobile webកែប្រែ

CKoerner (WMF) (talk) ម៉ោង១៩:៤២ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]

ត្រឡប់ទៅទំព័រ "Ambox"។