ការពិភាក្សា:ចូ បៃដិន

បន្ថែមការពិភាក្សា
Active discussions

Requesting a moveកែប្រែ

This article should be renamed/moved to "ចូ បៃដិន" (Joe Bi-den) and not "ចូ ប៊ីដិន" (Joe Be-den). Thank You! RandomPoopedBoi (ការពិភាក្សា)--ម៉ោង២១:៣០, ១៨ មីនា ២០២១ (UTC)

Done. --Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១១:៤៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)
ត្រឡប់ទៅទំព័រ "ចូ បៃដិន"។