ការពិភាក្សា:ហ្គូតហ្គោល

There are no discussions on this page.

ចំណងជើង៖ ទំព័រនេះ ដូចជាសម្រាប់Google ប៉ុន្តែការប្រកបGoogleគឺខុសទាំងស្រុង ។ ម្យ៉ាងទៀត អត្ថបទសម្រាប់Google មានរួចទៅហើយ នៅហ្គូហ្គល។ តាមខ្លឹមសារ វាគួរតែជាទំព័រសម្រាប់Google Sitesវិញ មិនមែនGoogleទេ។

ខ្លឹមសារ៖ ហាក់ដូចជាត្រូវបានបកប្រែដោយម៉ាស៊ីន ដែលមិនអាចអានយល់បាន។

ដូច្នេះ ទំព័រនេះ គួរតែលុបចោល ឬកែប្រែចំណងជើងនិងខ្លឹមសារឡើងវិញ។

--Snsqr (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០១:០០ ថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ (UTC)

ត្រឡប់ទៅទំព័រ "ហ្គូតហ្គោល"។