កូតង់សង់អ៊ីពែបូលីក

ក្នុង​គណិតវិទ្យា អនុគមន៍កូតង់សង់អ៊ីពែបូលីក​ជាប្រភេទ​មួយ​នៃ​អនុគមន៍អ៊ីពែបូលីក​។

ក្រាប​នៃ​អនុគមន៍កូតង់សង់អ៊ីពែបូលីក​លើ​ដែនកំនត់

និយមន័យកែប្រែ

អនុគមន៍កូតង់សង់អ៊ីពែបូលីក​តាងដោយ   គឺជា​អនុគមន៍ចំនួនកុំផ្លិចដូចខាងក្រោម៖

 

ដែល   គឺជា​អនុគមន៍ស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក​ និង   គឺជា​អនុគមន៍កូស៊ីនុសអ៊ីពែបូលីក​។ និយមន័យនេះមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹង​អនុគមន៍កូតង់សង់​ដែរ ដែលកូតង់សង់គឺជាផលធៀបរវាងកូស៊ីនុស និង ស៊ីនុស

អនុគមន៍កូតង់សង់អ៊ីពែបូលីក coth អាចសរសេរដោយប្រើប្រាស់​​អនុគមន៍អិចស្បូណង់ស្យែលកុំផ្លិច៖

 

លក្ខណៈទូទៅកែប្រែ

  • អនុគមន៍កូតង់សង់អ៊ីពែបូលីក​មានដែនកំនត់   ( )
  • ដេរីវេនៃ coth គឺ  
 
  • អនុគមន៍កូតង់សង់អ៊ីពែបូលីក​ជាអនុគមន៍សេស

តំលៃកែប្រែ

តំលៃមួយចំនួននៃ tanh

  •  
  •  

អនុគមន៍ច្រាស់កែប្រែ

សូមមើលផងដែរកែប្រែ