កែវម៉ាស៊ីនថត

កែវម៉ាស៊ីនថត ជាធម្មតាត្រូវបានគេច្នៃប្រឌិតឡើងកញ្ចក់ហើយវាជាផ្នែកមួយនៃម៉ាស៊ីនថតរូប៕កែវម៉ាស៊ីនថតត្រូវបានគេយកទៅប្រើនៅពេលដែលគេថតរូប៕វាផ្តល់រូបភាពដោយ ផ្តោតលើពន្លឺហ្វីល(