កៃសុន​ ផុមវិហ៉ាន

កៃសុន​ ផុមវិហ៉ាន (លាវໄກສອນ ພົມວິຫານ កៃសរ ព្រហ្មវិហារ ‌១៩ ​ធ្នូ ១៩២០ - ២១ វិចិកា ១៩៩២) គឺជាមេដឹកនាំរបស់គណបក្សបដិវត្តប្រជាជនឡាវ ពីឆ្នាំ​ ១៩៥៥ រហូតដល់គាត់ទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ ១៩៩២ លោកក៏បានបម្រើការជានាយករដ្ឋមន្រ្តីទីមួយនៃសាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ឡាវ ពីឆ្នាំ​ ពីឆ្នាំ​ ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ ១៩៩១ ហើយបន្ទាប់មកធ្វើជាប្រធានាធិបតីពីឆ្នាំ ១៩៩១ ដល់ ១៩៩២

កៃសុន​ ផុមវិហ៉ាន 1978