កោះក្នុងទ្វីប

កោះក្នុងទ្វីប ជាកោះដែលនៅក្នុងបឹងឬនៅក្នុងស្ទឹងទន្លេ។