កោះឃ្យូស្ស៊ូ

តំបន់ឃ្យឺស្យ៊ឺគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរកែប្រែ