កំណាត់រង្វង់

កំណាត់រង្វង់ (Circular segment) គឺជា​ផ្ទៃ​នៃ​​រង្វង់​​ដែល​កំនត់ដោយផ្ទៃ (ផ្នែកឬតំបន់) ដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយ​បន្ទាត់សេកង់​ឬ​​អង្កត់ធ្នូ និង ធ្នូនៃរង្វង់

រូបមន្តកែប្រែ

 
កំណាត់រង្វង់ (បង្ហាញជាផ្ទៃពណ៌លឿង) គឺត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយបន្ទាត់សេកង់ ឬ​អង្កត់ធ្នូ​ (បន្ទាត់ដាចៗ) និង ធ្នូនៃរង្វង់

តាង   ជា​កាំ​នៃ​រង្វង់ , c ជាប្រវែងអង្កត់ធ្នូ , h ជាកំពស់​នៃ​កំណាត់រង្វង់ , d ជាកំពស់ត្រីកោណ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​កាត់​ចេញ។ ក្រលាផ្ទៃ ​នៃ​កំណាត់រង្វង់​​ស្មើ​នឹង​ក្រលាផ្ទៃ​នៃ​​ចំរៀករង្វង់​ដក​​នឹង​​ក្រលាផ្ទៃត្រីកោណ

កាំរង្វង់  
មុំផ្ចិត  
កំពស់កំនាត់រង្វង់  
កំពស់ត្រីកោណ  
ប្រវែងធ្នូ      ដែល   គិតជារ៉ាដ្យង់
ក្រលាផ្ទៃកំណាត់រង្វង់  
ប្រវែងអង្កត់ធ្នូ  

ការទាញរករូបមន្តកែប្រែ

ក្រលាផ្ទៃ​នៃ​ចំរៀករង្វង់កំនត់ដោយ   ។ ប្រសិន​បើ​យើង​ពុះមុំ   ជា​​ពីរ​​បំនែក​​ស្មើគ្នា យើង​​នឹង​ទទួល​​បាន​​បំនែក​​ដែល​​ជា​​ត្រីកោណ​​ចំនួន​​ពីរ​​ដែល​ត្រីកោណ​នីមួយៗមាន​ក្រលាផ្ទៃ       ហេតុ​នេះ​ក្រលាផ្ទៃត្រីកោណ​​ដើម​គឺ     

ក្រលាផ្ទៃនៃកំនាត់រង្វង់ =   = ក្រលាផ្ទៃចំរៀករង្វង់ - ក្រលាផ្ទៃត្រីកោណ  

តាមលក្ខណៈត្រីកោណមាត្រ  

ហេតុនេះក្រលាផ្ទៃកំណាត់រង្វង់គឺ