កម្លាំង

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី កំលាំង)
  • កំលាំងជាបុព្វហេតុធ្វើអោយអង្គធាតុផ្លាស់ប្តូរចលនារឺខូចទ្រង់ទ្រាយ ។
  • ផលសងប្រវែងស្រេចនិង​ប្រវែងដើមនៃរ៉ឺសរហៅថាសាច់លូតនៃរ៉ឺសរ​ ។
  • កំលាំងសមាមាត្រនឹងសាច់លូតនៃអង្គធាតុក្នុងកំរិតព្រំដែននៃភាពយឺត ។

គេសរសេរ (Fកំលាំងដែលមានអំពើ ; Kថេរសមាមាត្រ ; xសាច់លូត) ។

  • កំរិតយឺតនៃអង្គធាតុជាតំនឹងអប្បបរមា ដែលជាបុព្វហេតុនាំអោយមានកំហូចរូបរាង ។
  • បើគេទាញកៅស៊ូអោយយឺត កៅស៊ូរងកំលាំងពីរផ្ទុយគ្នា បញ្ជាក់ថាកៅស៊ូខូចទ្រង់ទ្រាយដោយតំនឹង ។
  • បើអង្គធាតុមួយរងកំលាំងសង្កត់ពីរឈមគ្នា អង្គធាតុខូចទ្រង់ទ្រាយដោយបណ្ណែន ។
  • បើអង្គធាតុមួយរងកំលាំងដែលធ្វើអោយផ្នែកមួយនៃអង្គធាតុផ្លាស់ទីធៀបទៅផ្នែកផ្សេងទៀត គេថាអង្គធាតុខូចទ្រង់ទ្រាយដោយបំលាស់ទី ។
រូបធាតុនិងទង្វើ កំរិតយឺតគិតជា
បន្ទះដែកថែប
ដែកថែបជ្រុង
ដែកលួស
បន្ទះអាលុញមីញ៉ូម
សំណ

សំគាល់ :

  • ថេរសមាមាត្រ គិតជា
  • កំរិតយឺតនៃរូបធាតុគិតជា