ក្រពើជាសត្វសាហាវ ស៊ីសាច់ស្រស់។

ក្រពើ
Temporal range: 55–0 Ma
<div style="position:absolute; height:100%; text-align:center; background-color:; left:Expression error: Unexpected < operator.px; width:Expression error: Unexpected < operator.px;">Pg
<div style="position:absolute; height:100%; text-align:center; background-color:; left:Expression error: Unexpected < operator.px; width:Expression error: Unexpected < operator.px;">N
Eocene – Recent
Nile crocodile head.jpg
Nile crocodile (Crocodylus niloticus)
Pangil Crocodile Park Davao City.jpg
Estuarine crocodile (Crocodylus porosus)
Scientific classification e
Unrecognized taxon (fix): Crocodylidae
Subfamily: Crocodylinae
Cuvier, 1807
Type species
Crocodylus niloticus
Laurenti, 1768
Genera

Etymologyកែប្រែ

អំបូរកែប្រែ

Characteristicsកែប្រែ

ទំហំកែប្រែ

Biology and behaviorកែប្រែ

Sensesកែប្រែ

Visionកែប្រែ

Olfactionកែប្រែ

Hearingកែប្រែ

Touchកែប្រែ

Hunting and dietកែប្រែ

Biteកែប្រែ

Locomotionកែប្រែ

Longevityកែប្រែ

Social behavior and vocalizationកែប្រែ

ការបន្តពូជកែប្រែ

ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សកែប្រែ

គ្រោះថ្នាក់នានាដល់មនុស្សកែប្រែ

ផលិតផលអំពីក្រពើកែប្រែ

Taxonomy and phylogenyកែប្រែ

Phylogenyកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

អានបន្ថែមកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ