ក្រសួងការពារជាតិ

The Ministry of National Defense (Khmer:ក្រសួងការពារជាតិ) is charged with supervising all agencies and functions of the government relating directly to national security and the Royal Cambodian Armed Forces. The current Minister of National Defense is Tea Banh.

ក្រសួងការពារជាតិ
Ministry of National Defense
National Defence Ministry FC.jpeg
National Defense logo
Agency overview
បង្កើត1979
ដែន​សមត្ថកិច្ចកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល175 Russian Federation Blvd. Sangkat Mittapheap, Phnom Penh 12156
ថវិកា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ$245,000,000 (2012) [១]
រដ្ឋមន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុកទៀ បាញ់, (CPP),
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារជាតិ
គេហទំព័រhttp://www.mod.gov.kh
High Command Headquarters.

សាវតាក្រសួងកែប្រែ

បេសកកម្មកែប្រែ

== តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជនាចក្រកម្ពុជា

មើលផងដែរកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅកែប្រែ