ក្រាំងសមុទ្រមរណៈ

ក្រាំងសមុទ្រមរណៈ (អង់គ្លេសDead Sea Scrolls) គឺជាក្រាំងដែលត្រូវបានរកឃើញនៅគុហា ១១ រវាង ឆ្នាំ ១៩៤៧ - ១៩៥៦ នៅគំរ៉ាន់ ទិសពាយព្យនៃសមុទ្រមរណៈ មានឯកសារ ៨០០ ភាគច្រើនជាគម្ភីរអំពីសាសនាយូដា ដែលមិនដែលត្រូវបានគេរកឃើញពីមុន ។