ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង (អង់គ្លេស: Kampong Chhnang Municipality) ស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មាន ៤សង្កាត់ និង ២៦ភូមិ÷

ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង
លេខកូដសង្កាត់ ឈ្មោះសង្កាត់ជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះសង្កាត់ជាអក្សរឡាតាំង ចំនួនភូមិ
០៤០៣០ សង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង Phsar Chhnang Sangkat
០៤០៣០ សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង Kampong Chhnang Sangkat
០៤០៣០ សង្កាត់ប្អេរ B'er Sangkat
០៤០៣០ សង្កាត់ខ្សាម Khsam Sangkat
ចំនួនសង្កាត់សរុប ២៦
  • យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ២៣១ អនក្រ.បក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

តំណក្រៅ

កែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះ

កែប្រែ

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កែប្រែ