ក្រុងព្រៃវែង

ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង

ខេត្តព្រៃវែង ដែលកាលពីមិនទាន់ចាត់ចូលជា ក្រុង ជាទីរួមខេត្តផង ជាទីរួមស្រុកកំពង់លាវផង។

សង្កាត់ កែប្រែ

ក្រុងព្រៃវែងមាន០៤សង្កាត់៖

អត្ថបទផ្សេងទៀត កែប្រែ