ក្រុងសំរោង

ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩។

រដ្ឋបាលស្រុកចាស់

កែប្រែ

ស្រុកសំរោង ជាទីរួមខេត្តឧត្តរមានជ័យ។ ស្រុកសំរោងចែកចេញជា ៥សង្កាត់គឺ៖

ក្រុងសំរោង ប្តូរឈ្មោះពីស្រុក​​សំរោង តាម អនុក្រឹត្យ លេខ ១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩។

តំណភ្ជាប់ក្រៅ

កែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះ

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ