ក្រុងស្ទឹងត្រែង

ក្រុងស្ទឹងត្រែង ស្ថិតនៅក្នុង ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ក្រុងស្ទឹងត្រែងមាន ៤ ឃុំ ៖

ស្រុកស្ទឹងត្រង់==រដ្ឋបាលស្រុកពីអតីតកាល== ស្រុកស្ទឹងត្រែងមាន ៤ ឃុំ ៖

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ

កែប្រែ