ខេត្តទួល​តា​មោក

ខេត្តទួលតាមោក ជាខេត្តរបស់ដែនដី  កម្ពុជាក្រោម កូសាំងស៊ីន

ប្រវត្តិខេត្ត

កែប្រែ

រដ្ឋបាល

កែប្រែ

ខេត្ត ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

  • ស្រុកបន្ទាយ
  • ស្រុកលោកនេន

ប្រជាសាស្ត្រ

កែប្រែ

អប់រំ

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ