ប្រទេសឡាវចែកចេញជា១៨ខេត្ត ឬ ខ្វែង (លាវ: ແຂວງ, ប្រកប: ខ្វែង) និងមួយខេត្ត(ជារាជធានី) គឺនគរហ្លួងវៀងច័ន្ទន៍ (ນະຄອນຫຼວງ, ប្រកប: ណាក់ខនហ្លួង) តំបន់រដ្ឋបាលពិសេស ឬខេត្តពិសេស (ເຂດພິເສດ, ប្រកប: ខេតភីសេត) គឺជ័យសម្បូរណ៍ បង្កើតឆ្នាំ១៩៩៤ ត្រូវបានរំលាយនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករាឆ្នាំ ២០០៦[១] ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ផ្នែកខ្លះនៃអតីតតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញជាខេត្តជ័យសម្បូរណ៍

ខេត្តនៃឡាវ​
ແຂວງ
ខ្វែង
Map of the provinces of Laos. Updated 2015.png
ប្រភេទរដ្ឋឯកតា
ទីតាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ
ចំនួនលេខ១៨
ប្រជាជន៨៥,១៦៨ (ជ័យសម្បូរណ៍) – 969,697 (សួគ៌ខេត្ត)
តំបន់3,920 km2 (1,510 sq mi) (វៀងច័ន្ទន៍) – 21,774 km2 (8,407 sq mi) (សួគ៌ខេត្ត)
រដ្ឋាភិបាល
ការបែងចែករង
  • ស្រុក

តារាងនៃខេត្តកែប្រែ

ផែនទី ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ ឈ្មោះជាភាសាឡាវ និងប្រកប ប្រែមកចំ រាជធានី
  ខេត្តអាចម៍ក្រពើ ອັດຕະປື (អាត់តៈពឺ) អត្តៈប៉ឺ ស្រុកសាមគ្គីជ័យ
(អាចម៍ក្រពើ)
  ខេត្តបកែវ ບໍ່ແກ້ວ (បកែវ) បកែវ ស្រុកហួយជ័យ (ហួយសៃ)
(បានហួយជ័យ)
  ខេត្តបរិគាំជ័យ ບໍລິຄໍາໄຊ (បរលីខាំសៃ) បរិគាំជ័យ ស្រុកប៉ាកសាន់
(ប៉ាកសាន់)
  ខេត្តចំប៉ាសក្តិ ຈໍາປາສັກ (ចាំប៉ាសាក់) ចម្ប៉ាសក្តិ ស្រុកប៉ាកសេ
(ប៉ាកសេ)
  ខេត្តហួផាន់ ຫົວພັນ​ (ហួផាន់) ហួពណ៌ ស្រុកសាំហ្នឿ
(សាំហ្នឿ)
  ខេត្តខាំមួន ຄໍາມ່ວນ​ (ខាំមួន) គាំមួន ស្រុកថាខែក
(ថាខែក)
  ខេត្តហ្លួងណាំថា ຫຼວງນໍ້າທາ​ (ហ្លួងណាំថា) ហ្លួងនាំទា ស្រុកណាំថា
(ហ្លួងណាំថា)
  ខេត្តហ្លួងព្រះបាង ຫຼວງພະບາງ (ហ្លួងផាក់បាង) ហ្លួងព្រះបាង ហ្លួងព្រះបាង
  ខេត្តឧត្តមជ័យ ອຸດົມໄຊ (អ៊ុដុំ​​សៃ) ឧត្តមជ័យ មឿងជ័យ (មឿងសៃ)
  ខេត្តផុងសាលី ຜົ້ງສາລີ (ផុងសាលី) ផុងសាលី ផុងសាលី
  ខេត្តសាឡៈវ៉ាន់ ສາລະວັນ (សាឡៈវ៉ាន់) សារ៉ាវ៉ាន់ សាឡៈវ៉ាន់
  ខេត្តសួគ៌ខេត្ត ສະຫວັນນະເຂດ (សៈវ៉ាន់ណៈខេត) សួគ៌ខេត្ត ស្រុកខាន់ថៈប៊ុរី
(សួគ៌ខេត្ត)
  ខេត្តវៀងច័ន្ទន៍ ວຽງຈັນ (វៀងចាន់) វៀងច័ន្ទន៍ មឿងផូនហូង
  នគរហ្លួងវៀងច័ន្ទន៍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ណៈខនហ្លួងវៀងចាន់) នគរហ្លួងវៀងច័ន្ទន៍ វៀងច័ន្ទន៍
  ខេត្តជ័យបុរី ໄຊຍະບູລີ (សៃយ៉ៈប៊ុលី) ជ័យបុរី ជ័យបុរី
  ខេត្ត​ស្រែគង្គ ເຊກອງ (សេកង) សេកង ស្រុកឡៈម៉ាម
(ស្រែគង្គ)
  ខេត្តជ័យសម្បូរណ៍ ໄຊສົມບູນ (សៃសុមប៊ូន) ជ័យសម្បូរណ៍ អនុវង្ស
  ខេត្តសៀងខ្វាង ຊຽງຂວາງ (សៀងខ្វាង) ឈៀងខ្វាង ផូនសួគ៌


ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. Laos Provinces