ខេត្តព្រះ​សួគ៌ា​

ប្រវត្តិខេត្ត

កែប្រែ

ខេត្តព្រះសួគា៌កាលដើមឡើយជា

រដ្ឋបាល

កែប្រែ

ខេត្តព្រះសួគ៌ា ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

ប្រជាសាស្ត្រ

កែប្រែ

អប់រំ

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ