ខេត្តឧទង ជាខេត្តខ្មែរសម័យអង្គរ។ ដែលថៃបច្ចុប្បន្នបានប្ដូរឈ្មោះទៅជា ខេត្តអង្គទង อ่างทอง ។ ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសថៃ បានសរសេរថា ស្តេចឧទង ថាជាមហាក្សត្ររបស់ខ្លួន តែបើតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរនៅសម័យអង្គរ ខេត្តឧទង ជាខេត្តរបស់ខ្មែរ