ខេត្ត​សារ៉ាវ៉ាន់

Laos Salavan.png

កូអរដោនេ: 8°41′35″N 106°36′34″E / 8.69306°N 106.60944°E / 8.69306; 106.60944

ខេត្ត​សារ៉ាវ៉ាន់


ខេត្តសារ៉ាវ៉ាន់ ពីអតីតកាលជាទឹកដីរបស់ខ្មែរ បច្ចុប្បន្នឡាវបានប្ដូរឈ្មោះទៅជាខេត្តសាឡៈវ៉ាន់(Salavan Province)

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ខេត្តសារ៉ាវ៉ាន់ មាន ស្រុក

ប្រជាជនកែប្រែ

អប់រំកែប្រែ

សាលារៀនកែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ