ខែមេសា ជាខែទី ៤នៃឆ្នាំ គិតតាមប្រតិទិនសុរិយគតិ នៅបន្ទាប់ពី ខែ​មីនា និងនៅពីមុខខែឧសភា។​​ ខែនេះមាន ៣០ថ្ងៃ។ ខែមេសា ​គឺជាខែ​ដែលប្រជាជនខ្មែរបរារ ពលទោអភ័ព្វភ្លេងសុទ្ធ ព្ធ[[ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែ ជាប់ភ្លេងសុទ្ធ រ]]។