ខ្យល់ទាំង៣កែប្រែ

តើកាលពីនៅក្មេងបងប្អូនទាំងអស់មានដែលបានលើពាក្យដែលចាស់ៗតែងពោលថា អាមិនដឹងខ្យល់ឬទេ?
ខាងក្រោមនេះជាការបកស្រាយខ្យល់ទាំង៣ ដើម្បីអោយបងប្អូនដឹងខ្យល់ តែចង់យល់ខ្យល់ ប្រាកដខ្យល់លុះត្រាណាសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែម។

ខ្យល់ បស្សាសៈ ជាខ្យល់ចូលតាមរន្ធច្រមុះគឺជាខ្យល់តំណាងព្រះវិន័យទាំង៥គម្ពីរ។

ខ្យល់ អស្សាសៈ ជាខ្យល់ចេញតាមរន្ធច្រមុះគឺជាខ្យល់តំណាងព្រះសូត្រទាំង៥គម្ពីរ។

ខ្យល់ និស្សាសៈ ជាខ្យល់ក្នុងពោះគឺខ្យល់តំណាងព្រះអភិធម្មទាំង៧គម្ពីរ។

បស្សាសៈ អស្សាសៈ និស្សាសៈ បានបង្កើតតួអង្គអក្ខរា៣អង្គទៀតគឺ ម អ ឧ។

តំណាងព្រះពុទ្ធ តំណាងព្រះធម៌ តំណាងព្រះសង្ឃ

ឯកសារ សៀវភៅធម៌ចំរើនគុណ មគ្គ៤ ផល៤

ខ្យល់ទាំងបួនត្រកូលកែប្រែ

ខ្ញុំយល់ផ្សេងថា ពាក្យមិនដឹងខ្យល់គឺមិនដឹងពីខ្យល់៤ត្រកូល ដែលមានក្នុងមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រសុត្តន្តបិដក មហាវគ្គ១៧) គឺៈ ទីឃំ១ រស្សំ១ សព្វកាយប្បដិសំវេទី១ និងបស្សម្ភយំ កាយសង្ខារំ១ ត្រូវជា៤។ អ្នកដឹងខ្យល់គឺអ្នកដែលពិនិត្យមើលខ្យល់ គឺអ្នកធ្វើសមាធិនោះឯង ហើយគេដឹងខ្យល់វែង, ខ្លី, គ្រោត គ្រាត ឬសុខុមបាន ដោយសារការចំរើនសតិប្បដ្ឋាន។

យោងសំដីបងប្រុស Heng Leang Chea 345567

ខ្យល់៣ ផ្នែកវប្បធម៌ និង សង្គមកែប្រែ

ខ្យល់ព្យុះ ខ្យល់គ ខ្យល់ដិន