បា.),(សំ.) (គ័រ) (គព្ភ) សត្វ​កើត​ក្នុង​ផ្ទៃ : ទ្រង់​គភ៌, ស្រី​មាន​គភ៌ ពាក្យ​ធម្មតា​ហៅ​ថា មាន​ផ្ទៃ, មាន​ផ្ទៃ​ពោះ, ទម្ងន់, ជាដើម ។ គ័ភ៌គ័ភ៌