គម្ពីរត្រៃវេទ

ត្រៃវេទទាំង៣គឺរិទ្ធិវេទ សាមវេទ យជុរវេទ។