គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

គីឡូម៉ែត្រ​ការ៉េ: (square kilometre) សរសេរកាត់ជាភាសាខ្មែរ គម និងជាអក្សរឡាតាំង km2 ជាខ្នាតនៃក្រលាផ្ទៃ ។

  • ១គម= ១០០០០០០ម (១០)
  • ១គម= ១០០ ហិចតា (១០០ha)

ផ្ទុយមកវិញ

  • ១ម= ០,០០០០០១គម(១០-៦គម)
  • ១ហិចតា = ០,0១ គម