គ្រឹស្តសករាជ(គ.ស)

គ្រឹស្ដសករាជ គឺជាការចាប់រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូចាប់កំណើត។