គ្រូ គឺជាអ្នកដែលជួយ ឬ បង្រៀនអ្នកផ្សេងទៀត។ ក្នុងភាសាខ្មែរ គ្រូ សំដៅលើអ្នកមានចំណេះ ជ្រៅជ្រះ និង ចេះវិនិច្ឆ័យ កិច្ចការ។ ពេទ្យ អ្នកធ្វើការក្នុងធនាគារ ឬ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ក៏គេហៅគ្រូដែរ។

គ្រូបង្រៀន
Classroom at a seconday school in Pendembu Sierra Leone.jpg
Classroom at a secondary school in Pendembu, Sierra Leone.
Occupation
NamesTeacher, schoolteacher
Activity sectorsអប់រំ
Description
CompetenciesTeaching abilities, pleasant disposition, patience
Education requiredTeaching certification

គ្រូបង្រៀនកែប្រែ

គ្រូបង្រៀន ភាគច្រើនធ្វើការក្នុងថ្នាក់រៀន។ ក្នុងគេហទំព័រ វីគីភីឌា Simple English បានសរសេរថា គ្រូបង្រៀនមានច្រើនប្រភេទ៖

គ្រូបង្រៀន តែងប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ ក្នុងការបង្រៀន តាមជំនាញ និង ឯកទេស របស់គាត់។ គ្រូនៅកំរិតបថមសិក្សា ពុំមានមុខវិជ្ជាច្បាល់ល់ទេ គាត់ត្រូវបង្រៀន គ្រប់មុខវិជ្ជា។ គ្រូកំរិតមធ្យមសិក្សា និង ឧត្តមសិក្សា បង្រៀនទឿតាមមុខវិជ្ជា រៀងៗខ្លួន។ តែក៏មានគ្រូបង្រៀនខ្លះ គាត់អាចមានលទ្ធភាពបង្រើនប្ដូរឯកទេស ដែរ ជាពិសេសនៅតាមសាលាដែលខ្វះគ្រូច្រើន។
គ្រូបង្រៀនភាគច្រើន តែងតែបង្រៀន ឬ បន្ថែមចំណេះដឹងថ្មី និង សរសេរនៅលើក្ដាខៀន ឬ ប្រើស្លាយ ដើម្បីពន្យល់។

សូមមើលផងដែរកែប្រែ