ឃុំគោកព្រេច

ឃុំគោកព្រេចជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកគីរីវង់ ខេត្តតាកែវ មាន១២ភូមិ [១]


ប្រភពកែប្រែ