ឃុំ ស្ថិតនៅ ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង

រដ្ឋបាលកែប្រែ

ឃុំ ចំការលើ មាន ៣ ភូមិគឺ

  • ភូមិ ចំការលើ (ទីរួមឃុំ)
  • ភូមិ រំដេង
  • ភូមិ រុន

ព្រំប្រទល់កែប្រែ

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំកែប្រែ

បឋមសិក្សាកែប្រែ

អនុវិទ្យាល័យកែប្រែ

សាសនាកែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនាកែប្រែ

វត្តកែប្រែ

ផ្សារកែប្រែ

រមណីដ្ឋានកែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះកែប្រែ