ឃុំតាបែន

ឃុំ ស្ថិតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ប្រទេសកម្ពុជា

ឃុំតាបែនជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំតាបែននេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01080501 គោកតាឯក Kouk Ta Aek
01080502 អូរវែងជើង Ou Veaeng Cheung
01080503 តាបែន Ta Baen
01080504 គោករកា Kouk Roka
01080505 អូរវែងត្បូង Ou Veaeng Tboung

ឯកសារយោង

កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ