ឃុំទ្រាសជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំទ្រាសនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01080701 ពន្លៃថ្មី Ponley Thmei
01080702 ចែង Chaeng
01080703 ដូនណូយ Doun Nouy
01080704 ប្រី Prei
01080705 ពន្លៃចាស់ Ponley Chas
01080706 ទ្រាស Treas
01080707 អំពិលព្រង់ Ampil Prong
01080708 អូរកកោះ Ou Kakaoh
01080709 តាវឹក Ta Voek

ឯកសារយោង

កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ