ឃុំព្រៃស្រឡិត (អង់គ្លេស: Prey Sralet Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង មាន ១២ភូមិ÷

ឃុំព្រៃស្រឡិត
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៤០៨០៩០១ ភូមិព្រះម្លូរ Preah Mlu Village
១៤០៨០៩០២ ភូមិគរ Kor Village
១៤០៨០៩០៣ ភូមិស្វាយ Svay Village
១៤០៨០៩០៤ ភូមិព្រហ៊ូត Prohut Village
១៤០៨០៩០៥ ភូមិជ្រៃ Chrey Village
១៤០៨០៩០៦ ភូមិក្រាំង Krang Village
១៤០៨០៩០៧ ភូមិគកតូច Kok Touch Village
១៤០៨០៩០៨ ភូមិគកធំ Kok Thum Village
១៤០៨០៩០៩ ភូមិព្រៃស្រឡិត Prey Sralet Village
១៤០៨០៩១០ ភូមិព្រៃក្រឡាញ់តូច Prey Kralanh Touch Village
១៤០៨០៩១១ ភូមិព្រៃក្រឡាញ់ធំ Prey Kralanh Thum Village
១៤០៨០៩១២ ភូមិចុងព្រៃ Chong Prey Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំព្រៃស្រឡិត

ឃុំព្រៃស្រឡិត ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំព្នៅទី២ និង ឃុំកញ្ចំ ឃុំរកា ឃុំមេសរប្រចាន់ ឃុំមេសរប្រចាន់ និង ឃុំព្នៅទី២

អប់រំ

កែប្រែ

បឋមសិក្សា

កែប្រែ

១ សាលាបឋមសិក្សាព្រៃក្រឡាញ់

២ សាលាបឋមសិក្សាស្វាយ

៣ សាលាបឋមសិក្សាគកតូច

៤ សាលាបឋមសិក្សាគកធំ

៥ សាលាបឋមសិក្សាព្រៃស្រឡិត

៦ សាលាបឋមសិក្សាក្រាំង

៧ សាលាបឋមសិក្សាជ្រៃ

៨ សាលាបឋមសិក្សាព្រះម្លូរ

អនុវិទ្យាល័យ

កែប្រែ

១ អនុវិទ្យាល័យព្រៃស្រឡិត

សាសនា

កែប្រែ

ព្រះពុទ្ធសាសនា

កែប្រែ

៙វត្តក្រាំងសុវណ្ណរតនារាម  ហៅ  ក្រាំង

៙វត្តជ្រៃ    

៙វត្តអម្ពព្រឹក្ស  ហៅ  ស្វាយប្រហ៊ូត

៙វត្តព្រះម្លូ    

៙វត្តកុសិនារាម  ហៅ  គកតូច

៙វត្តជោត្តនារាម  ហៅ  គកធំ

៙វត្តមុនីវង្សារាម  ហៅ  ព្រៃស្រឡិត

៙វត្តឧត្តមវង្សារាម  ហៅ  ព្រៃក្រឡាញ់

ផ្សារ

កែប្រែ

១ ផ្សារស្វាយ

រមណីដ្ឋាន

កែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះ

កែប្រែ