ឃុំសារង្គជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំសារង្គនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01080201 ភាសត្បូង Pheas Tboung
01080202 ភាសជើង Pheas Cheung
01080203 ជ្រុង Chrung
01080204 ផ្លាស់កង់ Phlas Kang
01080205 គោកភ្លូ Kouk Phlu
01080206 កន្ទ្រង់ Kantrong

ឯកសារយោង

កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ