ឃុំស្តៅ(ស្រុកសេសាន)

ឃុំស្ដៅ ស្ថិតនៅ ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង។ ឃុំស្ដៅ មាន ២ ភូមិ÷