ឃុំស្លក្រាមជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំស្លក្រាមនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01080301 ស្លក្រាម Sla Kram
01080302 កកោះ Kakaoh
01080303 កំណប់ Kamnab
01080304 ទ័ពសៀម Toap Siem
01080305 ខ្លែងពណ៌ជើង Khlaeng Poar Cheung
01080306 ប្រាសាទ Prasat
01080307 គោកអំពិល Kouk Ampil
01080308 ខ្លែងពណ៌ត្បូង Khlaeng Poar Tboung

ឯកសារយោង

កែប្រែ

សូមមើលផងដែរ

កែប្រែ