ឃុំហាន់ជ័យ(ស្រុកឆ្លូង)

ឃុំហាន់ជ័យជាឃុំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឆ្លូងខេត្តក្រចេះដែលមានភូមិចំនួន៤ ហើយមានព្រំប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹងកោះតាស៊ុយ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខាងត្បូងជាប់នឹងឃុំសេដា ខាងលិចជាប់នឹងឃុំពង្រ ខាងកើតជាប់នឹងឃុំឆ្លូង។

រដ្ឋបាល

កែប្រែ

ឃុំហាន់ជ័យ មាន ៤ ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់

កែប្រែ
ឃុំ ទិស
ជើង(ជ) កើត(ក) លិច(ល) ត្បូង(ត)
ឃុំកោះតាស៊ុយ ឃុំឆ្លូង ឃុំពង្រ ឃុំសេដា

អប់រំ

កែប្រែ

បឋមសិក្សា

កែប្រែ

•សាលាបឋមសិក្សា ហុ៊នសែន ហាន់ជ័យលើ

•សាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុនសែន ហាន់ជ័យក្រោម

អនុវិទ្យាល័យ

កែប្រែ

•អនុវិទ្យាល័យហាន់ជ័យ

សាសនា

កែប្រែ

វត្តអារាម

កែប្រែ

វត្តពោធិវ័ន

វត្តពោធិហាន់ជ័យ

ផ្សារ

កែប្រែ
  • ពុំមានទិន្នន័យខ្លឹមសារបញ្ជាក់

រមណីដ្ឋាន

កែប្រែ

ឯកសារពិគ្រោះ

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ