ឃ្លានាម ឬ កន្សោមនាម ជាឃ្លាដែលផ្សំចេញពីនាម។ បើយើងសិក្សាពី Noun Phrase មានន័យថា យើងសិក្សាពី នាម។ ក្នុងភាសាខ្មែរ កន្សោមនាម អាចជា នាម ឬ នាម + គុណនាម

ទំរង់កែប្រែ

ទំរង់របស់ Noun Phrase មាន៖

  • Noun (e.g. Cats, Dogs, Men...)
  • Determiner + Noun (e.g. A cat, The dog, Five cats...)
  • Adjective + Noun (e.g. Tall trees, Strange idea...)
  • Determiner + Adjective + Noun (A great man, Six silly cats...)
  • ...

មើលផងដែរ​កែប្រែ