បើកបញ្ជីមេ

ភ្នែកគឺជាផ្នែកមួយនៃឱសថដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការព្យាបាលជំងឺភ្នែកនិងឧបសម្ពន្ធរបស់វា

ការពិនិត្យភ្នែកភ្នែក