ចតុកោណព្នាយសមបាត

ចតុកោណព្នាយសមបាត៖ មានជ្រុងស្របគ្នាពីរ និងជ្រុងពីរទៀតមានរង្វាស់ស្មើគ្នា។