ព្រះត្រៃបិដក > វិន័យបិដក > ចុល្លវគ្គ (សៀវភៅភាគ៩ ដល់ ភាគ១១)

បឋមភាគ (សៀវភៅភាគ៩) កែប្រែ

កម្មក្ខន្ធកៈ កែប្រែ

បារិវាសិកក្ខន្ធកៈ កែប្រែ

សមុច្ចយក្ខន្ធកៈ កែប្រែ

ទុតិយភាគ (សៀវភៅភាគ១០) កែប្រែ

សមថក្ខន្ធកៈ កែប្រែ

ខុទ្ទកវត្ថុក្ខន្ធកៈ កែប្រែ

សេនាសនក្ខន្ធកៈ កែប្រែ

តតិយភាគ (សៀវភៅភាគ១១) កែប្រែ

សង្ឃភេទក្ខន្ធកៈ កែប្រែ

វត្តក្ខន្ធកៈ កែប្រែ

បាតិមោក្ខដ្ឋបនក្ខន្ធកៈ កែប្រែ

ភិក្ខុនីក្ខន្ធកៈ កែប្រែ

បញ្ចសតិកក្ខន្ធកៈ កែប្រែ

សត្តសតិកក្ខន្ធកៈ កែប្រែ