ព្រះត្រៃបិដក > វិន័យបិដក > ចុល្លវគ្គ (សៀវភៅភាគ៩ ដល់ ភាគ១១)

បឋមភាគ (សៀវភៅភាគ៩)កែប្រែ

កម្មក្ខន្ធកៈកែប្រែ

បារិវាសិកក្ខន្ធកៈកែប្រែ

សមុច្ចយក្ខន្ធកៈកែប្រែ

ទុតិយភាគ (សៀវភៅភាគ១០)កែប្រែ

សមថក្ខន្ធកៈកែប្រែ

ខុទ្ទកវត្ថុក្ខន្ធកៈកែប្រែ

សេនាសនក្ខន្ធកៈកែប្រែ

តតិយភាគ (សៀវភៅភាគ១១)កែប្រែ

សង្ឃភេទក្ខន្ធកៈកែប្រែ

វត្តក្ខន្ធកៈកែប្រែ

បាតិមោក្ខដ្ឋបនក្ខន្ធកៈកែប្រែ

ភិក្ខុនីក្ខន្ធកៈកែប្រែ

បញ្ចសតិកក្ខន្ធកៈកែប្រែ

សត្តសតិកក្ខន្ធកៈកែប្រែ