ចេតោវិមុត្តិ (ន) ការ​រួច​ចាក​កិលេស​ដោយ​អំណាច​ចិត្ត​​ដែល​បាន​ហ្វឹកហាត់​មិន​ឲ្យ​កម្រើក ។

cetovimutti : (f.) emancipation of heart.

vimutti : (f.) release; deliverance; emancipation.

วิมุตติ : ความหลุดพ้น : deliverance; liberation; freedom.

เจโตวิมุตติ : ความหลุดพ้นแห่งจิต, ความหลุดพ้นด้วยอำนาจการฝึกจิต, ความหลุดพ้นแห่งจิตจากราคะ ด้วยกำลังแห่งสมาธิ.

deliverance of mind; liberation by concentration.