ចំងាយពីចំនុចមួយទៅបន្ទាត់

ក្នុង​ធរណីមាត្រ ចំងាយ​ពី​ចំនុច​មួយ​ទៅ​បន្ទាត់​គឺ​ជា​ចំងាយ​ខ្លី​បំផុត​រវាងចំនុចនោះ​និង​បន្ទាត់​។ ទ្រឹស្តីបទពីតាករ​​បង្ហាញ​ថា​ចំងាយ​​ពី​ចំនុច​ A មួយ​ទៅ​បន្ទាត់ (d) ត្រូវគ្នា​នឹង​​ចំងាយ​ពី​ចំនុច A ទៅ​កាន់​ចំណោលកែង នៅ​លើ​​បន្ទាត់ (d) ។ គេអាចសរសេរ

ចំងាយរវាងចំនុច A និង បន្ទាត់ (d) គឺជាប្រវែង AAh

ក្នុង​ប្លង់កែប្រែ

នៅ​ក្នុង​តំរុយអរតូណរមេ សមីការបន្ទាត់ (d):   និង​​ចំនុច   នោះ​គេ​បាន​ចំងាយ​រវាង​ចំនុច A និង​​បន្ទាត់ (d) កំនត់​ដោយ​រូបមន្ត

 

ប្រសិនបើ   គឺជាចំនុចមួយនៅលើបន្ទាត់ (d) និង   ជា​វ៉ិចទ័រន័រម៉ាល់នៃបន្ទាត់ (d) (វ៉ិចទ័រន័រម៉ាល់នៃបន្ទាត=វ៉ិចទ័រដែលកែងនឹងបន្ទាត់)​ ។ នោះ​គេ​បាន​តំលៃដាច់ខាត​នៃផលគុណស្កាលែ​នៃ​វ៉ិចទ័រ   និង   អោយដោយកន្សោមពីរខាងក្រោម

  ( ax + by = - c ព្រោះ M គឺជាចំនុចនៅលើបន្ទាត់ (d))
 

ក្នុងករណីពិសេស

  • ប្រសិនបន្ទាត់មានសមីការ   នោះ  
  • ប្រសិនបន្ទាត់មានសមីការ   នោះ  

ក្នុងលំហកែប្រែ

នៅ​ក្នុង​តំរុយអរតូណរមេ សមីការបន្ទាត់ (d) កាត់​តាម​ចំនុច B និង​វ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស (វ៉ិចទ័រដែលស្របនឹងបន្ទាត់)   ចំងាយ​រវាង​ចំនុច A និង​បន្ទាត់ (d) កំនត់​ដោយ​រូបមន្ត

 

ដែល   តំណាងអោយ​ផលគុណវ៉ិចទ័រ​រវាង​វ៉ិចទ័រ   និង វ៉ិចទ័រ   (គេ​ក៏​អាច​សរសេរ​ជា   បាន​ដែរ) និង   តំណាងអោយ​ណមនៃ​វ៉ិចទ័រ   (រង្វាស់ប្រវែងវ៉ិចទ័រ  )​។

ប្រសិនបើ C គឺជាចំនុចមួយនៅលើបន្ទាត់ (d) ដែល   នោះ​គេ​បាន​ក្រលាផ្ទៃត្រីកោណ ABC កំនត់​ដោយ​កន្សោម​ដូច​ខាង​ក្រោម

 
 

ចំងាយ​នេះ​គឺ​វែង​ជាង​ឬ​ស្មើ​ចំងាយ​រវាង​ចំនុច A នៃ​ប្លង់​ទៅ​​បន្ទាត់ (d) ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្លង់​នេះ​ដែរ​។ ប្រសិន​បើ​បន្ទាត់ (d) ជាប្រសព្វនៃប្លង់ពីរកែងគ្នា និង   គឺជា​ចំងាយ​​រវាង​ចំនុច A ទៅប្លង់​ទាំ​ង​ពីរ នោះគេបាន