នៅក្នុងគណិតវិទ្យា ចំនួនពិត គឺជាតម្លៃដែលតំណាងជាបរិមាណមួយនៅតាមបណ្តោយបន្ទាត់មួយ ។