ចំនួនអវិជ្ជមាន

ចំនួនអវិជ្ជមាន (English: Negative Number) ជាចំនួនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅពីក្រោមសូន្យ។ តាម Simple Wikipedia សរសេរថា ពាក្យអវិជ្ជមាន ហាក់មានន័យផ្ទុយពី វិជ្ជមាន។ នេះមានណ័យថា បើ វិជ្ជមាន ជានីវ៉ូលើទឹកសមុទ្រ នោះ អវិជ្ជមាន ជានីវ៉ូក្រោមសមុទ្រ។ បើវិជ្ជមាននោះខាងស្ដាំ នោះ អវិជ្ជមាននៅខាងឆ្វេង។

លក្ខណៈ

កែប្រែ

អវិជ្ជមានតាងដោយសញ្ញា -។
ឧទាហរណ៍ៈ​ -5 ជាចំនួនអវិជ្ជមាន
សញ្ញានេះអាចប្រើនៅពីមុខ គ្រប់អក្សរដែលដំណាងអោយចំនួន។
ឧទាហរណ៍ៈ -3, -2.7,  ,  , -i, sin(-x), -sin(x)

ការប្រៀបធៀប

កែប្រែ

បើ a > b > 0

  •  
  •  
  •